Evaporative Cooling Systems

Evaporative Cooling Systems หรือ ระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำเป็นการลดอุณหภูมิของอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยใช้น้ำในการดูดซับความร้อนของอากาศเพื่อให้อากาศมีอุณหภูมิที่ลดลง เหมือนกับการที่เรายืนบริเวณน้ำตกแล้วมีความรู้สึกเย็นสบายก็เนื่องจากลมได้พัดผ่านละอองน้ำแล้วทำให้ลมมีอุณหภูมิที่ลดลง

Evaporative Cooler หรือเครื่องทำลมเย็นด้วยการระเหยของน้ำนั้น ได้ใช้หลักการข้างต้นมาประยุกต์ใช้โดยใช้พัดลมดูดอากาศผ่านแผง Cellulose เพื่อเป็นตัวกลางในการดูดความร้อนของลมก่อนจ่ายลม โดยผ่านทางท่อส่งลม (Duct) และจ่ายออกผ่านหัวจ่ายลม(Diffuser)ตามบริเวณที่ต้องการ โดยในปกตินั้นสามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 5 - 7 ํC ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอกอีกทั้งมีความรู้สึกที่เย็นลงอีก 2-3 ํC เนื่องจากมีลมพัดผ่านร่างกายเหมือนกับการที่เปิดพัดลมแล้วรู้สึกเย็นทั้งที่อุณหภูมิไม่ได้ลดลงซึ่งเราเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า Wind Chill Effect หรือผลกระทบของลมเย็นซึ่งถ้าพื้นที่เป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ปิด อาจต้องติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อป้องกันความชื้นสะสมในพื้นที่

ประโยชน์ที่ได้รับ- อากาศที่ได้มีอุณหภูมิลดลง 7-10 องศาเซนเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูิภายนอก

  • ลมเย็นที่ได้เป็นอากาศสดชื่น ช่วยระบายกลิ่นอับ และทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี
  • พนักงานมีขวัญและกำลังใจดีเนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานดี นำไปสู่การผลิต ที่มีคุณภาพและได้ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดการลาออกของพนักงาน
  • รูปแบบการติดตั้งแข็งแรง สวยงาม ได้มาตรฐาน ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
  • สามารถทำความเย็นให้กับพื้นที่โรงงานที่เป็นทั้ง พื้นที่ปิด พื้นที่เปิด
  • ประหยัดต้นทุนการใช้พลังงาน เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศถึง 90 %
  • การทำความเย็นด้วยวิธ๊ทางธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยสาร CFC
  • สามารถบำรุงรักษาง่าย ราคาถูก ตัวเครื่องมีอุปกรณ์การทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนอุณหภูมิ และต้นทุนที่ใช้